Premis Ses Obreres 
Bases 2013 Bases Premis Ses Obreres 2013
CARTELL DE FESTA MAJOR
 • Tema: "Festa Major de Santa Cristina".

 • El cartell premiat il·lustrarà la portada de la revista i els cartells de la Festa Major de Santa Cristina 2014.

 • Participants: Hi poden participar totes les persones majors de 14 anys.

 • Caraterístiques tècniques :
  • Les obres han de ser originals i inèdites.
  • Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. No s’admetran tintes metal.litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
  • El cartell ha de poder incorporar el logotip de l’Ajuntament de Lloret de Mar, la llegenda de “Festa Major de Sta. Cristina 2014” i les dates. En la part inferior del cartell s’ha de preveure una franja de 5 cm per la inserció de logotips dels patrocinadors.
  • El format dels cartells serà de 29,7 cm d’ample x 42 cm d’alt (A3 vertical). Les propostes s’hauran de presentar sobre un suport rígid d’1 cm de gruix com a mínim sense vidre protector ni marc.
  • L’autor/a n’haurà de lliurar també una còpia en suport informàtic i amb la resolució adequada per a la seva impressió.
  • L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin.


 • Jurat :
  • El jurat estarà format per personal qualificat i professional. Així mateix el jurat del Premis especial Ses Obreres, estarà format per totes les obreres assistents a la trobada d'obreres 2013.
  • La composició del jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per a fer-ho. El veredicte serà inapel•lable.


 • Premis : S’atorgaran dos premis. Un primer premi de 600 € pel cartell guanyador, I un segon premi de 200 € Premi especial "Ses Obreres", més un trofeu en ambdós casos.


 • Presentació :
  • Els originals s’hauran de lliurar del 17 de juny al 28 de juny, ambdós inclosos, al Puntet, Av. De Vidreres 58 de Lloret de Mar Tel. 972 37 22 68 Horari: 10:00h.-13:00h. i de 16:00h.-20:00h.
  • Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat adreçat a : CONCURS CARTELLS FESTA MAJOR, amb un pseudònim a l'exterior, que també haurà de constar a l’anvers del cartell i a l’interior del sobre juntament amb el nom i cognoms de l’autor, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon. Serà necessari adjuntar un sobre per cada cartell presentat. Els autors/es podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
  • El cartell guanyador i tots els que hagin entrat a concurs estaran exposats durant els dies de Festa Major a l’ermita de Santa Cristina. Passada la Festa Major s'exposaran a l'Espai Marina situal a la planta baixa de l'Ajuntament.(dates a concretar).Un cop finalitzada l’exposició, els originals s’hauran de retirar durant el mes d’octubre en el mateix lloc d’entrega . Els cartells no retirats passaran a ser propietat de l’Obreria de Sta. Cristina i en podrà fer l’ús que estimi convenient.


 • Normes de participació :
  • L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.
  • Els premis es poden declarar deserts.
  • El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.


 • Veredicte :
  • El veredicte es donarà a conèixer el dia 24 de Juliol. El lliurament del premi es farà al Sopar de Santa Cristina del dia 24 de juliol a la Plaça del Pi.
  • La comissió organitzadora es reserva el dret de prendre qualsevol iniciativa que no estigui regulada, sempre i quan contribueixi a un major èxit del concurs.