Premis Ses Obreres 
Bases 2011 
Inscripció aparadors 
Finalistes 2009 Bases Premis Ses Obreres 2011
CARTELL DE FESTA MAJOR
 • Participants: Hi poden participar totes les persones que ho desitgin.

 • Tema: Aquest concurs servirà per escollir el cartell que anunciarà la Festa Major de Santa Cristina del proper any.

 • Caraterístiques tècniques :
  • Les obres han de ser originals i inèdites.
  • Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. No s’admetran tintes metal.litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
  • El cartell ha de poder incorporar el logotip de l’Ajuntament de Lloret de Mar, la llegenda de “Festa Major de Sta. Cristina 2012” i les dates. En la part inferior del cartell s’ha de preveure una franja de 5 cm per la inserció de logotips dels patrocinadors.
  • El format dels cartells serà de 50 cm d’ample x 70 cm d’alt . Les propostes s’hauran de presentar sobre un suport rígid d’1 cm de gruix com a mínim sense vidre protector ni marc. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-hi la diapositiva original de qualitat. L’autor/a n’haurà de lliurar també una còpia en suport informàtic i amb la resolució adequada per a la seva impressió.
  • L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin.


 • Jurat :
  • El jurat estarà integrat per tècnics qualificats, un representant de l’Ajuntament de Lloret de Mar i les Obreres de Santa Cristina.
  • La composició del jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per a fer-ho. El veredicte serà inapel•lable.


 • Premis : S’atorgaran dos premis. Un primer premi de 600 € pel cartell guanyador, I un segon premi de 200 € més un trofeu en ambdós casos.


 • Presentació :
  • Els originals s’hauran de lliurar del 15 de juny al 6 de juliol, ambdós inclosos, al Puntet, Av. De Vidreres 58 de Lloret de Mar.
  • Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també haurà de constar a l’anvers del cartell i a l’interior del sobre juntament amb el nom i cognoms de l’autor, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon. Serà necessari adjuntar un sobre per cada cartell presentat. Els autors/es podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
  • El cartell guanyador i tots els que hagin entrat a concurs estaran exposats durant els dies de Festa Major a l’ermita de Santa Cristina. Un cop finalitzada l’exposició, els originals s’hauran de retirar durant el mes d’octubre en el mateix lloc d’entrega . Els cartells no retirats passaran a ser propietat de l’Obreria de Sta. Cristina i en podrà fer l’ús que estimi convenient.


 • Normes de participació :
  • L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.
  • El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.


 • Veredicte :
  • El veredicte es donarà a conèixer el dia 24 de Juliol. El lliurament del premi es farà al Sopar de Santa Cristina del dia 24 de juliol a la Plaça del Pi.
  • La comissió organitzadora es reserva el dret de prendre qualsevol iniciativa que no estigui regulada, sempre i quan contribueixi a un major èxit del concurs.
APARADOR DE FESTA MAJOR
 • Participants :
  • Hi poden participar tots els comerços de Lloret de Mar.
  • Nomes es consideraran participants aquells que s’hagin inscrit prèviament al concurs.
  • Cada establiment optarà a un únic premi.


 • Tema : La festa Major de Santa Cristina.

 • Durada : Els aparadors hauran d’estar exposats entre els dies 12 i 27 de juliol. Els participants hauran de tenir guarnit el seu aparador a partir del dia 12 a les 10 del mati i mantenir-lo fins el dia 27 a l’hora de tancament del comerç.

 • Jurat :
  • Estarà integrat per tècnics qualificats, un representant de l’Ajuntament de Lloret de Mar i les Obreres de Santa Cristina.
  • La composició del jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per a fer-ho.
  • El jurat podrà deixar desert el concurs si així ho considera, tenint àmplies facultats per resoldre qualsevol imprevist.


 • Visita : El jurat passarà a visitar els establiments participants qualsevol dia del concurs, sense previ avis.

 • Veredicte del jurat : El veredicte del jurat es basarà en el impacte comercial, l’originalitat, la qualitat artística, el missatge i la qualitat artesanal. El guarniment de l’aparador haurà d’ocupar un mínim del 25 % del mateix i constarà de diferents elements identificatius o al•legòrics de la festa de Santa Cristina. El veredicte serà inapel•lable.

 • Premis :
  • S’atorgaran dos premis. Un primer premi de 600 € per l’aparador guanyador, I un segon premi de 200 € més un trofeu en ambdós casos.
  • El jurat es reserva el dret, si així ho creu oportú, de donar una menció especial a un tercer aparador.


 • Normes de participació :
  • L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.
  • El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.


 • Veredicte :
  • El veredicte es donarà a conèixer el dia 24 de Juliol.
  • El lliurament del premi es farà al Sopar de Santa Cristina del dia 24 de juliol a la Plaça del Pi.


La comissió organitzadora es reserva el dret de prendre qualsevol iniciativa que no estigui regulada, sempre i quan contribueixi a un major èxit del concurs